phuong tich

May 9, 2009
View this document on Scribd
Advertisements

Phương trình căn thức(Phần 2)

May 21, 2008

C. Các dạng có thể đưa về dạng cơ bản.

1. Dạng 1: \sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = c.

Phương pháp: Tìm điều kiện để phương trình xác định:\left\{\begin{array}{c}{f(x) \ge 0}\\{g(x) \ge 0}\end{array}\right.. Sau đó bình phương hai vế của phương trình đưa về dạng cơ bản.

Chú ý: Để đơn giản trong tính toán ta biến đổi phương trình thành \sqrt{f(x)} = c - \sqrt{g(x)} rồi mới bình phương hai vế.

Ví dụ: Giải phương trình: \sqrt{x+1} - \sqrt{x-2} = 1.

Điều kiện: \left\{\begin{array}{c}{x+1 \ge 0}\\{x-2 \ge 0}\end{array}\right. \Leftrightarrow x \ge 2.

Với điều kiện ta có : \sqrt{x+1} - \sqrt{x-2} = 1

\Leftrightarrow \sqrt{x+1} = 1 + \sqrt{x-2}

\Leftrightarrow x+1 = 1 + x - 2 + 2\sqrt{x-2}

\Leftrightarrow 1 = \sqrt{x-2}

\Leftrightarrow x = 3(thảo điều kiện)

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình.

2. Dạng 2: \sqrt{x-a} + \sqrt{b-x} + \sqrt{(x-a).(b-x)} = c

Phương pháp: Đặt t = \sqrt{x-a} + \sqrt{b-x} \ge 0 \Rightarrow \sqrt{(x-a)(b-x)} = \dfrac{t^2 + a - b}{2}. Thay t vào phương trình tìm ra nghiệm t \Rightarrow x. Thay x vào phương trình ban đầu thử lại tìm ra nghiệm của phương trình.

Ví dụ: Giải phương trình sau:

\sqrt{x+3} + \sqrt{5-x} -\sqrt{(x+3)(5-x)} = 0

Giải: Đặt t = \sqrt{x+3} + \sqrt{5-x} \ge 0 \Rightarrow \sqrt{(x+3)(5-x)} = \dfrac{t^2 - 8}{2}.

Thay vào phương trình ta được: t- \dfrac{t^2 - 8}{2} = 0\Rightarrow -t^2 + 2t + 8 = 0 \Rightarrow t = 4 \vee t = -2(loại)

Với t =4 ta có phương trình: 4 = \sqrt{x+3} + \sqrt{5-x}(dạng 1)

Giải ra tao có: x =1

Thay x=1 vào phương trình ban đầu ta thấy thỏa. Vậy x=1là nghiệm của phương trình đã cho.


Phương trình vô tỉ

May 8, 2008

A.Dạng cơ bản:

\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{ f(x) \ge 0 (g(x) \ge 0 )}\\{f(x) = g(x)}\end{array}\right.

\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{ g(x) \ge 0 }\\{f(x) = g(x)^2}\end{array}\right.

1.Ví dụ: Giải các phương trình sau:

a) \sqrt{2x^2 + 5x} = \sqrt{x^2 - 4}

b) \sqrt{x^2 + 9x + 3} = x + 3

Giải:

a) \sqrt{2x^2 + 5x} = \sqrt{x^2 - 4} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{x^2 - 4 \ge 0}\\{2x^2 + 5x = x^2 - 4}\end{array}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{x \le -2 \vee x \ge 2}\\{x^2 + 5x + 4 = 0}\end{array}\right .\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{x \le -2 \vee x \ge 2}\\{x =-1 \vee x = -4}\end{array}\right .\Leftrightarrow x = -4.

Vậy x = -4 là nghiệm của phương trình.

b) \sqrt{x^2 + 9x + 3} = x + 3 \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{x + 3 \ge 0}\\{x^2 + 9x + 3 = ( x + 3)^2}\end{array}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{x \ge -3}\\{x = 3}\end{array}\right.\Leftrightarrow x = 3

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình.

2.Bài tập tương tự.

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a) \sqrt{4 + 6x - x^2} = 4 - x d) \sqrt{x^2 + x + 3} = \sqrt{11 - x}

b) \sqrt{2x^2 + 4x -1} = x + 1 e) \sqrt{12 - 4x + x^2 } = \sqrt{5x + 4}

c) 2\sqrt{2x - 1} = x^2 + 1 f) \sqrt{17 - 4x} = \sqrt{x^2 - 10x + 1}

Bài 2: Giải các phương trình sau:

a) \sqrt{x^2 + 2x} =-2x^2 - 4x + 3 (HD: đặt t = x^2 + 2x)

b) 2x - x^2 + \sqrt{6x^2 + 12x + 7} = 0 (HD: đặt t = x^2 - 2x)

c) \sqrt{(x + 1)(x + 2)} = x^2 + 3x -4 (HD: đặt t = x^2 + 3x + 2)


Các để kiểm tra toán lớp 10.

February 16, 2008

Đây là tập hợp các để kiểm tra toán 10 của các trường THPT tại TPHCM.

kt-dai-so-10.pdf

kt_hinh-10.pdf


Xác định các yếu tố của tam giác khi biết một số yếu tố nào đó.(tiếp theo)

January 30, 2008

Dạng 2: Biết tọa độ một đỉnh và phương trình của hai đường khác tính chất.

1. Biết tọa độ đỉnh A, phương trình đường cao BH, phân giác CD.
Các bước thực hiện:

+ Viết phương trình đường thẳng AC

+ Xác định tọa độ C là giao điểm của đt CD và đt AC.

+ Tìm điểm A’ đối xứng của A qua CD

+ Vết phương trình đường thẳng BC đi qua  A’ và C.

Ví dụ 4: 

2. Biết tọa độ đỉnh A, đường cao BH, trung tuyến CM.

+ Viết phương trình đường thẳng AC, suy ra tọađộ đỉnh C.

+ Tính tọa độ trung điểm M của AB theo tọa độ của đỉnh B.

+ Vì M thuộc đường thẳng CM, B thuộc đường thẳng BH ta có hệ phương trình theo ẩn là tọa độ của B. Giải hệ ta được tọa độ của B.

Ví dụ 5: 

3.Biết tọa độ đỉnh A, trung tuyến BM và phân giác CD.


Từ một bài toán trong SGK đến các bài toán thi HSG

January 24, 2008

Trong SGK hình học lớp 9 có bài toán sau đây:

Bài toán 1:

         Cho đường tròn (O; R) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B, đường thẳng thứ hai cắt (O) tại C và D. Chứng minh MA.MB = MC.MD

Chứng minh bài toán này không khó bằng cách xét hai trường hợp M nằm ngoài và nằm trong đường tròn (O). Trong mỗi trường hợp chứng minh tam giác MAC và tamg giác MCD đồng dạng, từ đó ta suy ra kết quả cần chứng minh.

Qua bài toán này ta có  thể chứng minh bài toán sau:

Bài toán 2:

       Nếu M không nằm trên đường tròn (O; R), một đường thẳng thay đổi qua M và cắt (O) tại A và B. Khi đó tích MA. MB không đổi và bằng |OM^2 - R^2|

 Chứng minh bài toán 2 chỉ cần vẽ đường thẳng qua M và O cắt (O) tại C, D. Sau đó chứng minh tương tự  bài toán 1 ta được kết quả.

Bài toán 2 cho ta một ý tưởng để giải các bài toán về họ đường tròn đi qua một điểm cố định. Ta cùng xét các bài toán sau:

Bài toán 3 ( Năng Khiếu 2004 – 2005 Chuyên toán) Cho  đường tròn (O) và một điểm A khác O nằm trong đường tròn. Một đường thẳng thay đổi qua A nhưng không đi qua O cắt (O) tại M và N. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN luôn đi qua một điểm cố định khác O.

21.png

Gọi P là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN và tia đối của tia AO. Ta có AP.AO = AM.AN \Rightarrow AP = \dfrac{AM.AN}{AO} không đổi vì A và (O) cố định. Hơn nữa P thuộc tia đối của tia AO cố định nên P là điểm cố định.

Bài toán 4:  (NK 2006 – 2007 Chuyên toán) Cho đường tròn (O), AB là một dây cung cố định và E là trung điểm của AB. Một đường thẳng thay đổi qua A cắt đường tròn tâm O bán kính OE tại P và Q. Chứng minh rằng tích AP. AQ không đổi và đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ luôn đi qua một điểm cố định.

 31.png

 Vì E là trung điểm của AB nên OE vuông góc với AB, suy ra AB là tiếp tuyến của (O; OE). Ta chứng minh được AP.AQ = AE^2=\dfrac{AB^2}{4} không đổi.

Gọi I là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ và AB. Khi đó ta có: AI.AB = AP.AQ \Rightarrow AI = \dfrac{AP.AQ}{AB} không đổi. Suy ra I là điểm cố định.

 Bài toán 5: (HSG Q. Tân Bình 2005 – 2006) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ các tuyến ABC (B, C thuộc (O)). Chứng minh rằng khi cát tuyến thay đổi thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OBC luôn thuộc một đường thẳng cố định.

41.png

Gọi E là giao điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác OBC và AO. Tương tự như hai bài trên ta chứng minh được E là điểm cố định. Từ đó suy ra tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OBC luôn thuộc đường trung trực của OE.

Bài tập

Bài 1: Cho đường  tròn (O) và đường thẳng d không cắt (O). M là một điểm thay đổi trên d, từ M vẽ hai tiếp tuyến MA và MB đến (O) (A, B là hai tiếp điểm). Chứng minh AB luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 2:

Cho đường tròn (O) và một điểm S cố định nằm ngoài đường tròn. AB là đường kính thay đổi. SA, SB cắt (O) tại C và D.

a) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB luôn đi qua một điểm cố định.

b) Chứng minh CD luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 3: Cho 3 điểm  C, A, B thẳng hàng và được xếp theo thứ tự đó. Một đường tròn (O) thay đổi luôn đi qua A và B. CP, CQ là các tiếp tuyến của (O) (P, Q là tiếp điểm). Chứng minh rằng:

a)  P, Q luôn thuộc một đường tròn cố định.

b) Trung điểm M của PQ luôn thuộc một đường tròn cố định.


Xác định các yếu tố của tam giác khi biết một số yếu tố nào đó.

January 23, 2008

 Dạng 1: Biết tọa độ của một đỉnh và hai đường thẳng có cùng tính chất(hai đường cao, phân giác trong, trung tuyến) đi qua hai đỉnh còn lại.

1. Biết tọa độ đỉnh A và phương trình đường cao BH, CK.

Ví dụ 1: Tam giác ABC có A(2; 2) và hai đường cao CK: 9x -3x – 4 =0 và BH: x + y – 2 = 0. Lập phương trình các đường thẳng AB, AC và BC.

Lời giải:

hinh-1.png

Ta có \vec{u}_{AC} = \vec{n}_{BH}= (1;1) , suy ra  \vec{n}_{AC} = (1; -1)

Đường thẳng AC qua A(2; 2), pháp véc tơ   \vec{n}_{AC} = (1; -1) có phương trình là: 1.(x -2) + (-1)(y-2) = 0 \Leftrightarrow x - y = 0

Ta có \vec{u}_{AB} = \vec{n}_{CK}= (9;-3) , suy ra  \vec{n}_{AB} = (1; 3)

Đường thẳng AC qua A(2; 2), pháp véc tơ   \vec{n}_{AC} = (1; 3) có phương trình là: 1.(x -2) + (3)(y-2) = 0 \Leftrightarrow x +3 y-8 = 0

Tọa độ của B là nghiệm của hệ phương trình:
\left\{\begin{array}{c}{x +3y - 8 = 0}\\{x+y-2=0}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{x = - 1}\\{y = 3}\end{array} \right. \Rightarrow C(- 1; 3)

Tọa độ điểm C là nghiệm  của hệ phương trình:

\left\{\begin{array}{c}{x - y = 0}\\{9x-3y-4=0}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}{x = \dfrac{2}{3}}\\{y =\dfrac{2}{3}}\end{array} \right. \Rightarrow B(\dfrac{2}{3}; \dfrac{2}{3}).

Từ đó đường thẳng BC có phương trình: 7x +5y - 8 = 0

2. Biết tọa độ đỉnh A và phương trình hai đường phân giác trong BD, CE.

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC có A(2; -1) và cácđường phân giác trong góc B và C lần lượt có phương trình: x - 2y +1 = 0; \, \,\, x + y+ 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC.

Lời giải:

hinh-2.png

Gọi A’, A” lần lượt là điểm đối xứng của A qua các đường phân giác BD và CE . Khi đó A’, A” thuộc đường thẳng BC. Ta có thể xác định tọa độ A’ và A” như trong bài  Một số chú ý khi viết phương trình đường thẳng.

Ta có A'(0; 3) A''(- 2; - 5) . Khi đó phương trình đường thẳng BC qua A’ và A” là:4x -y + 3 = 0.

Từ phương trình BC ta có thể xác định được tọa độ đỉnh B, C và các yếu tố khác.

3.Biết tọa độ đỉnh A và phương trình đường trung tuyến BM, CN.

  Ví dụ 3: Cho đỉnh A(1; 2) và phương trình các đường trung tuyến BN:  x - 5y + 1 = 0, CM: x + y - 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC.

  Lời giải:

  32.png

  Gọi B(x_B; y_B)M(x_M, y_M) là trung điểm của AB. Khi đó ta có: x_M = \dfrac{1+x_B}{2},\,\, y_M = \dfrac{2+y_B}{2}
  Vì M thuộc đường thẳng CM và B thuộc đường thẳng BN nên ta có hệ:
  \left\{\begin{array}{c}{x_B-5y_B+1\,\,= 0}\\{\dfrac{1+x_B}{2}+\dfrac{2+y_B}{2}-1=0} \end{array}\right.  \Rightarrow B(-1;0)

  Tương tự ta cũng có tọa độ đỉnh C là C(2; -1).

  Từ đó ta viết được phương trình đường thẳng BC là:  x +3y+1=0

  (còn nữa)